6 ก.พ.นี้ จุฬาฯ เสวนาเรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ข้อความ
แม้กระแสของโคโรนาไวรัสจะกำลังมาแรง แต่ฝุ่น PM2.5 ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน #ฝุ่นพิษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน?”
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการจุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมนำเสนอมาตรการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
– รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
– รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
– รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ
– ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
– รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
– รศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
อ่านต่อที่ https://www.chula.ac.th/news/27024/