รัฐสภาเปิดสนามกีฬาในร่ม ส่งเสริมองค์กรออกกำลังกายสุขภาพดี Happy work place


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาในร่มรัฐสภา (Gymnasium) และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ สนามกีฬาในร่มรัฐสภา (Gymnasium) ชั้น 5 อาคารรัฐสภา จัดโดย คณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน


ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำ สมาชิกวุฒิ / กรรมาธิการ (กมธ.) การกีฬาวุฒิสภา / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร / นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา / บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสนามกีฬาในร่มรัฐสภา จะเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นที่ออกกำลังกายทั้งฝ่ายของสมาชิกรัฐสภา และข้าราชการ ซึ่งก็จะเป็นผลให้ทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัย มีพื้นฐานของสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น ต่อไป
ด้าน นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สนามกีฬาในร่มรัฐสภา (Gymnasium) ถูกสร้างขึ้นเนื่องด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ ในการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของบุคลากร โดยมุ่งหวังให้รัฐสภาแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy work place เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

เป็นการผ่อนคลายความเครียด และความเมื่อยล้าจากการทำงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรเป็นผู้มีความสุขทางด้านร่างกายหรือ Happy Body ซึ่งเป็นหนึ่งในด้านที่สำคัญของหลักความสุข 8 ประการ หรือ happy 8 ของบุคลากรที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นผู้มีสุขภาพดีแล้ว การจัดให้มีลานกีฬาแห่งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการละลายพฤติกรรม โดยการทำงานเป็นทีม ทำให้นำไปสู่ความเป็นชุมชนที่มีความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่องค์กรโดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งภาคีเครือข่ายได้จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์มาโดยตลอด ซึ่งการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกีฬาหลายประเภท อาทิ การแข่งขันฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และเปตอง ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้งถือเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การเคารพกฎกติกา และเป็นการส่งเสริมและฝึกฝนให้บุคลากรมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้จักชนะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การจัดแข่งขันกีฬา ต้องขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาจากองค์กรอื่น เนื่องจาก รัฐสภา ไม่มีสนามกีฬาของตนเองที่เพียงพอต่อความต้องและจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น การสร้างสนามกีฬาในร่มรัฐสภาแห่งนี้ จะทำให้บุคลากรของรัฐสภา สามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อดำริของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่มุ่งประสงค์ให้ส่วนราชการ มีการรวมกลุ่มก่อตั้งชมรมดนตรีและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร

สำหรับบรรยกาศภายในงาน มีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงปอมปอมเชียร์ / กิจกรรมโยคะ เต้นแอโรบิก ลีลาศเพื่อสุขภาพ / การแสดงดนตรีของกลุ่มคนเล่นดนตรี โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติร่วมเล่นดนตรี (แซกโซโฟน) / การแข่งขันฟุตบอลชาย ระหว่างทีม ส.ส. และ ส.ว. พบกับทีมสื่อมวลชน และการแข่งขันแชร์บอลหญิง ระหว่างทีม ส.ส. และผู้บริหาร พบกับทีมสื่อมวลชน


ข้อมูล TPchannel

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น