TPchannel ออกบูธประชาสัมพันธ์ ชวน นิสิตนักศึกษา ม.รังสิต ติดตามข่าวสารผ่านแอปพิเคชันของสื่อรัฐสภา

สถานีฯ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "20 ปี ปฏิบัติการนวัตกรรมสังคม สู่ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมไทย"

นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีฯ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายในงานสัมมนา "20 ปี ปฏิบัติการนวัตกรรมสังคม สู่ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมไทย" จัดโดยวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในโครงการครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เหลียวหลัง แลหน้า: ความรู้สหวิทยาการจอดหรือรอดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เครือข่ายสลัมสี่ภาค และกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เข้าร่วม ณ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต 

        ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในโอกาสวิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคม ครบรอบ 20 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ได้ปรับหลักสูตรสู่ "วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมทางสังคม" โดยมีการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ ที่ยึดปรัชญาการเรียนการสอนที่สร้างผู้นำที่สามารถปรับตัวให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม พร้อมรับฟังเสียงจากกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และกลุ่มชายขอบ สำหรับดารขับเคลื่อนงานวิชาการในอนาคตนั้นมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีแบบฉับพลัน ทำให้วิทยาลัยฯ ต้องมุ่งสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่สังคมในวิถีธรรมาธิปไตยต่อไป

        ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นจัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยต้องการให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถบริหารธุรกิจ และนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมได้ ในอนาคตตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยรังสิต ติดอันดับ 1 ใน 2,000 ของมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติให้ได้ จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัยให้มีความเข็มแข็ง นำไปสู่การใช้องค์ความรู้เพื่อชี้นำการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้

        นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กล่าวว่า สถานีฯ ในฐานะสื่อสาธารณะของฝ่ายนิติบัญญัติ มีการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติผ่านรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของรัฐสภา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน และคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและติดตามการทำงานของสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านสื่อทุกช่องทางของสถานีฯ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภาและประชาชน

        ภายในงานเสวนามีการปาฐกถาหัวข้อ "Leading to Transform: การพัฒนาสู่ความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมไทย" โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี และการเสวนา หัวข้อ "20 ปี ปฏิบัติการนวัตกรรมสังคมสู่ความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมไทย" โดยมีวิทยากร อาทิ นายเกรียงไกร ชีช่วง ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย นางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัท กัลฟ์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น