ผู้สำเร็จการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 30 เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระประมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปปร.) ประจำปี 2567

 

30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ผู้สำเร็จการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 30 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (ชมรม พสบ.ทบ.) เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระประมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปปร.) ประจำปี 2567 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน โดยมี พลตรี ชาคริต คิดประเสริฐ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธานในพิธี

โดยเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. นับเป็นเข็มเครื่องหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเข็มที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีความเหมาะสมที่ได้ช่วยสร้างเสริมเกียรติภูมิต่อกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น