สภากทม.ไฟเขียวงบรายจ่ายเพิ่มเติม 2,570 ล้านบาท เตรียมพิจารณางบปี64 วันที่22ก.ค.นี้ เล็งหนุนด้านสาธารณะสุขป้องกันโควิด19


เมื่อวันที่ (15 ก.ค.63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ( ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563  โดยวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ.... ในวาระสองและสาม 

ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ได้พิจารณาโดยยึดหลักความคุ้มค่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ....  จะนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการศึกษา ด้านการระบายน้ำ บำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดยเป็นแผนงานและโครงการภายใต้การดูแลของ 10 สำนัก 14 สำนักงานเขต จำนวน 2,570,061,601 บาท

"นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากทม.นั่งแท่นทำหน้าที่ในบทบาทหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ"

สำหรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้แก่ .... หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตกเป็นเงินสะสม 

ในด้านการโยธา เมื่อก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนแล้วเสร็จ ควรมีมาตรการในการกวดขันไม่ให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินสัญจรผ่าน เนื่องจากหากเสียหายกรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก 

ด้านการแพทย์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่ควรคำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการควรเน้นการใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ มาใช้แทนการใช้กำลังคนในการแจ้งหนี้หรือจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อลดปัญหาการรั่วไหลและอัตรากำลังไม่เพียงพอ


"ปธ.สภากทม." ชี้งบปี64เตรียมหนุนหน่วยงาน เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณะสุขป้องกันโควิด19 

ด้าน ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า "ในส่วนงบประมาณประจำปี 2564 ทางฝ่ายบริหารจะเสนอเข้ามาให้สภา กทม. พิจารณาในวันที่ 22 กค.63 นี้ โดยนอกจากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแล้ว ทางสภากทม. และส.ก. จะให้ความสำคัญในด้านสาธารณะสุข ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์และอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันโควิด19 ที่กำลังเป็นปัญหาในไทยและทั่วโลก ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ซึ่งสภากทม.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาทาง กทม.ได้มีการใช้จ่ายงบฉุกเฉินไปจำนวนมากในการป้องกันโควิด19อีกด้วย ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเสนองบประมาณที่มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะยาว และต้องมีความเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน นายนิรันดร์ กล่าว "

ทั้งนี้สภากทม.ภายใต้การนำของ ประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะส.ก.ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นคนทำงานเบื้องหลัง "ผู้ปิดทองหลังพระ" คอยเสนอแนะ กำกับตรวจสอบ เข้มงวดในการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหาร หน่วยงานกทม. ซึ่งจะต้องมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกันผลักดันงบประมาณในการสานต่อและพัฒนาโครงการสำคัญๆเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จากนี้ยังคงต้องติดตามจากนี้ไปว่าการพิจารณางบประมาณปี64จะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งปัญหาใหญ่ของกทม.ที่ยังคงเป็นเรื่องเรื้อรัง อาทิ ปัญหาจราจร ปัญหาน้ำท่วม และที่ดูจะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากเพิ่มขึ้นในยุคปี2020นี้คือ เรื่องโรคระบาด และปัญหาฝุ่นPM2.5 คงต้องฝากสภากทม.และฝ่ายบริหาร "การ์ดห้ามตก ชกให้แม่นนะขอรับ คนกรุงเทพฝากความหวัง "แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น