เลขาฯมุก เผย ปธ.วันนอร์ ถกสหรัฐหารือฟื้นฟูเศรษฐกิจ-แก้ปัญหาสภาพอากาศ-กฎหมายสิทธิเสรีภาพ

 


นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า เมื่อวานนี้ (18 ก.ย. 66) นายโรเบิร์ต เอฟ โกเดด (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.10 นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า เมื่อวานนี้ (18 ก.ย. 66) นายโรเบิร์ต เอฟ โกเดด (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ที่มีมากว่า 200 ปี ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือ ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้าภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เสรีและเป็นธรรมตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF) รวมทั้งการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศ และหาแนวทางป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก การลดภาวะโลกร้อน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนั้น ยังมีการหารือถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม อาทิ การคุ้มครองแรงงานเด็ก การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ  เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมเพื่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ เป็นต้น และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสองประเทศ ซึ่งในปี 2566 จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ที่มาจาก 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกัน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ได้กราบเรียนเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียนเชิญประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาให้มาเยือนประเทศไทยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #รัฐสภา #ประชาธิปไตย #parliament #democracy #กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย #กลุ่มงานสื่อมวลชน #กลุ่มงานสารนิเทศ #กลุ่มงานพิธีการ #กลุ่มงานผลิตเอกสาร #กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น